Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

peace

Bản dịch
hoà bình
Nothing
không có gì
không gì
is
bị
as
như
bằng
với tư cách là
important
quan trọng
as
như
bằng
với tư cách là
peace
hoà bình
.
Không có gì quan trọng bằng hòa bình.
Có 1 lời bình
They
chúng
họ
live
sống
in
trong
vào
peace
hoà bình
.
Họ sống trong hòa bình.
Có 1 lời bình
The
(untranslated)
peace
hoà bình
Sự hòa bình
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.