Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

patients

Bản dịch
những bệnh nhân
Those
đó
đó (chỉ định, số nhiều)
ấy (chỉ định, số nhiều)
are
thì
our
của chúng ta
của chúng tôi
patients
những bệnh nhân
.
Đó là những bệnh nhân của chúng tôi.
Có 3 lời bình
The
(article)
patients
những bệnh nhân
come
đến
đi
.
Những bệnh nhân đến.
Có 6 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.