passed

Tất cả thể động từ của pass

PersonPresentPast
Ipasspassed
he/she/itpassespassed
you/we/theypasspassed
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.