Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

party

Bản dịch
bữa tiệc, buổi tiệc, đảng
We
chúng tôi
have
a
một
party
bữa tiệc
buổi tiệc
đảng
tomorrow
ngày mai
evening
buổi tối
tối
chiều tối
.
Chúng tôi có một bữa tiệc buổi tối ngày mai.
Có 10 lời bình
Today
hôm nay
we
chúng tôi
go
goto
đến
đi
to
goto
đến
đến
để
vào
the
(article)
party
bữa tiệc
buổi tiệc
đảng
.
Hôm nay chúng tôi đi đến bữa tiệc.
Có 19 lời bình
We
chúng tôi
have
a
một
party
bữa tiệc
buổi tiệc
đảng
tomorrow
ngày mai
evening
buổi tối
tối
chiều tối
.
Chúng tôi có một bữa tiệc buổi tối ngày mai.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.