Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

page

Bản dịch

trang

Yes
,
a
page
!

Có, một trang!

Có 9 lời bình

Yes
,
a
page
!

Có, một trang!

Có 9 lời bình

Sometimes
there
are
thousands
of
pages
.

Đôi khi có hàng ngàn trang.

Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu