Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

option

Bản dịch
lựa chọn, sự lựa chọn
Is
đang
bị
there
ở kia
ở đó
đó
any
nào
bất kỳ
another
khác
một ... khác
option
sự lựa chọn
lựa chọn
?
sự lựa chọn nào khác không ?
Có 1 lời bình
The
(article)
option
sự lựa chọn
lựa chọn
Sự chọn lựa
Có 13 lời bình
Is
đang
bị
there
ở kia
ở đó
đó
any
nào
bất kỳ
another
khác
một ... khác
option
sự lựa chọn
lựa chọn
?
sự lựa chọn nào khác không ?
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.