Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

opportunity

Bản dịch
cơ hội, thời cơ, dịp may
We
chúng tôi
have
no
không
đừng
opportunity
cơ hội
thời cơ
dịp may
to
để
vào
đối với
use
dùng
sử dụng
English
tiếng Anh
người Anh
.
Chúng tôi không có cơ hội dùng tiếng Anh.
Có 16 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
gives
cho
đưa cho
me
tôi
another
khác
một ... khác
opportunity
cơ hội
thời cơ
dịp may
.
Anh ấy cho tôi một cơ hội khác.
Có 12 lời bình
We
chúng tôi
have
no
không
đừng
opportunity
cơ hội
thời cơ
dịp may
to
để
vào
đối với
use
dùng
sử dụng
English
tiếng Anh
người Anh
.
Chúng tôi không có cơ hội dùng tiếng Anh.
Có 16 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.