Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

opinion

Bản dịch
ý kiến, quan điểm
My
opinion
is
completely
different
from
yours
.
Ý kiến của tôi hoàn toàn khác biệt với bạn.
Có 2 lời bình
My
opinion
is
completely
different
from
yours
.
Ý kiến của tôi hoàn toàn khác biệt với bạn.
Có 2 lời bình
That
is
the
opinion
of
this
man
.
Đó là ý kiến của người đàn ông này.
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.