opinion

Bản dịch
ý kiến, quan điểm
My
của tôi
opinion
ý kiến
quan điểm
is
bị
completely
hoàn toàn
different
differentfrom
khác
khác
khác nhau
from
differentfrom
khác
từ
yours
của bạn (đứng sau động từ to be hoặc động từ thường)
(không đi với danh từ)
(đại từ sở hữu)
.
Ý kiến của tôi hoàn toàn khác biệt với bạn.
Có 2 lời bình
That
đó
điều đó
việc đó
is
đang
the
(article)
opinion
quan điểm
ý kiến
of
của
this
này
việc này
điều này
man
người đàn ông
đàn ông
.
Đó là ý kiến của người đàn ông này.
Có 9 lời bình
My
của tôi
opinion
ý kiến
quan điểm
is
bị
completely
hoàn toàn
different
differentfrom
khác
khác
khác nhau
from
differentfrom
khác
từ
yours
của bạn (đứng sau động từ to be hoặc động từ thường)
(không đi với danh từ)
(đại từ sở hữu)
.
Ý kiến của tôi hoàn toàn khác biệt với bạn.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.