Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

operation

Bản dịch
mổ, ca mổ, ca phẫu thuật
Do
(auxiliary verb)
làm
I
tôi
need
cần
cần phải
an
một
An (proper name)
operation
ca phẫu thuật
ca mổ
mổ
?
Tôi có cần một ca mổ không?
Có 3 lời bình
Do
(auxiliary verb)
làm
I
tôi
need
cần
cần phải
an
một
An (proper name)
operation
ca phẫu thuật
ca mổ
mổ
?
Tôi có cần một ca mổ không?
Có 3 lời bình
The
(article)
operation
ca phẫu thuật
ca mổ
mổ
is
đang
not
không
không phải là
simple
đơn giản
giản dị
.
Ca mổ thì không đơn giản.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.