Tiếng Anh

open

Tiếng Việt
mở, mở cửa

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
opensVí dụThe restaurant opens in June.Bản dịchNhà hàng mở cửa vào tháng sáu.
openVí dụYou open the books.Bản dịchBạn mở những cuốn sách.
openedVí dụI opened the window.Bản dịchTôi đã mở cánh cửa sổ.
openedVí dụMy mother has opened your letter.Bản dịchMẹ của tôi đã mở bức thư của bạn.
openingVí dụThe restaurant opening was great.Bản dịchBuổi khai trương của nhà hàng đã tuyệt vời.
openVí dụWe are going to open a restaurant together.Bản dịchChúng tôi sẽ mở một nhà hàng cùng nhau.
openVí dụIt is open between May and October.Bản dịchmở cửa vào giữa tháng Năm và tháng Mười.

chia động từ open

PersonPresentPast
Iopenopened
he/she/itopensopened
you/we/theyopenopened
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.