one

Bản dịch
một, người, mốt
Which
nào (tạo câu hỏi mang tính chọn lựa)
nào
one
một
người
mốt
is
đang
my
của tôi
book
cuốn sách
quyển sách
sách
?
Cái nào là cuốn sách của tôi?
Có 10 lời bình
Which
nào (tạo câu hỏi mang tính chọn lựa)
nào
one
mốt
người
một
is
bị
your
của bạn
cat
con mèo
mèo
?
Con nào là con mèo của bạn?
Có 26 lời bình
Which
nào (tạo câu hỏi mang tính chọn lựa)
nào
one
mốt
người
một
?
Cái nào?
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.