offices

Bản dịch
văn phòng (plural), những văn phòng
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.