Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

of

Bản dịch
của
The
(article)
shoes
đôi giày
giày
of
của
the
(article)
girls
cô gái (số nhiều)
cô bé (số nhiều)
are
thì
đang
black
màu đen
đen
.
Những đôi giày của những cô gái có màu đen.
Có 0 lời bình
It
itis
Đó là
Đây là
nó là
is
itis
Đó là
Đây là
nó là
bị
the
(article)
color
màu
màu sắc
of
của
the
(article)
bear
con gấu
gấu
.
Đó là màu của con gấu.
Có 96 lời bình
Not
không
không phải là
because
becauseof
do
bởi vì
tại vì
of
becauseof
do
của
me
tôi
.
Không phải do tôi.
Có 41 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.