object

Bản dịch
vật, vật thể, đồ vật
What
cái gì
thật là
is
bị
the
(article)
name
tên
of
của
the
(article)
yellow
màu vàng
vàng
object
đồ vật
vật
vật thể
?
Tên của vật màu vàng là gì?
Có 27 lời bình
What
cái gì
thật là
is
đang
an
một
An (proper name)
Object
vật
đồ vật
vật thể
?
Một vật là gì?
Có 15 lời bình
What
cái gì
thật là
is
bị
the
(article)
name
tên
of
của
the
(article)
yellow
màu vàng
vàng
object
đồ vật
vật
vật thể
?
Tên của vật màu vàng là gì?
Có 27 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.