number

Bản dịch
số, số lượng
Her
của cô ấy
cô ấy
telephone
telephonenumber
số điện thoại
điện thoại
number
telephonenumber
số điện thoại
số
số lượng
Số điện thoại của cô ấy
Có 2 lời bình
Her
của cô ấy
cô ấy
telephone
telephonenumber
số điện thoại
điện thoại
number
telephonenumber
số điện thoại
số
số lượng
Số điện thoại của cô ấy
Có 2 lời bình
The
(article)
number
số
số lượng
Số
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.