now

Bản dịch
bây giờ, hiện tại
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
have
time
thời gian
lần
now
bây giờ
hiện tại
?
Bây giờ bạn có thời gian không?
Có 41 lời bình
Where
ở đâu
đâu
nơi mà (conjunction)
are
đang
thì
you
bạn
now
bây giờ
hiện tại
?
Hiện giờ bạn đang ở đâu?
Có 38 lời bình
What
whattime
mấy giờ
thật là
cái gì
time
whattime
mấy giờ
lần
thời gian
is
đang
it
now
bây giờ
hiện tại
?
Bây giờ là mấy giờ?
Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.