Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

november

Bản dịch

tháng Mười Một

September
,
October
,
November

Tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Một

Có 12 lời bình

September
,
October
,
November

Tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Một

Có 12 lời bình

He
swims
in
November
.

Anh ấy bơi trong tháng Mười Một.

Có 23 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan