nothing

Bản dịch
không gì, không có gì
Nothing
không có gì
không gì
is
bị
normal
bình thường
thường
.
Không có gì là bình thường.
Có 14 lời bình
There
thereis
ở kia
ở đó
đó
is
thereis
bị
nothing
không có gì
không gì
like
giống như
giống
như
home
nhà
.
Không có gì giống như nhà.
Có 17 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.