Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

none

Bản dịch
không ai, không gì, không một ai
None
không ai
không một ai
không gì
of
của
them
họ
chúng
look
nhìn
cái nhìn
trông
like
giống như
giống
như
my
của tôi
husband
chồng
.
Không ai trong bọn họ nhìn giống như chồng của tôi.
Có 11 lời bình
None
không ai
không một ai
không gì
of
của
us
chúng ta
chúng tôi
are
thì
perfect
hoàn hảo
hoàn chỉnh
.
Không ai trong chúng tôi là hoàn hảo.
Có 46 lời bình
None
không gì
không ai
không một ai
for
cho
trong (time)
me
tôi
.
Không gì cho tôi.
Có 8 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.