Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

noise

Bản dịch
tiếng ồn
The
telephone
is
making
a
noise
.
Cái điện thoại đang phát ra tiếng ồn.
Có 3 lời bình
The
telephone
is
making
a
noise
.
Cái điện thoại đang phát ra tiếng ồn.
Có 3 lời bình
Do
not
make
so
much
noise
.
Đừng tạo ra quá nhiều tiếng ồn.
Có 16 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.