nobody

Bản dịch
không ai, không có ai, không người nào
Nobody
không ai
không có ai
không người nào
likes
thích
that
điều đó
đó
việc đó
.
Không ai thích điều đó.
Có 13 lời bình
Nobody
không ai
không có ai
không người nào
wants
muốn
that
điều đó
đó
cái đó
.
Không ai muốn điều đó.
Có 9 lời bình
Nobody
không người nào
không có ai
không ai
speaks
nói
to
với
đối với
cho
me
tôi
.
Không ai nói với tôi.
Có 13 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.