no

Bản dịch
không, đừng
No
không
đừng
women
phụ nữ
những người phụ nữ
drink
uống
beer
bia
with
với
cùng
bằng
sugar
đường
.
Không có người phụ nữ nào uống bia với đường.
Có 6 lời bình
I
tôi
have
no
không
đừng
answer
câu trả lời
đáp án
trả lời (v)
to
đối với
với
cho
your
của bạn
question
câu hỏi
.
Tôi không có đáp án với câu hỏi của bạn.
Có 11 lời bình
My
của tôi
houses
những ngôi nhà
have
no
không
đừng
roof
mái nhà
nóc nhà
.
Những ngôi nhà của tôi không có mái nhà.
Có 13 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.