Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

newspaper

Bản dịch

báo, tờ báo

The
girls
read
a
newspaper
.

Những cô gái đọc một tờ báo.

Có 193 lời bình

We
read
a
newspaper
.

Chúng tôi đọc một tờ báo.

Có 160 lời bình

I
read
a
newspaper
.

Tôi đọc một tờ báo.

Có 94 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.