Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

never

Bản dịch

không bao giờ

We
never
work
on
a
Sunday
.

Chúng tôi không bao giờ làm việc vào ngày Chủ nhật.

Có 20 lời bình

She
never
drinks
coffee
.

Cô ấy không bao giờ uống cà phê.

Có 12 lời bình

I
never
say
no
.

Tôi không bao giờ nói không.

Có 26 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.