Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

neither

Bản dịch
không, cũng không
The
(untranslated)
animal
con vật
con thú
động vật
is
bị
neither
neither...nor
không...mà cũng không
cũng không
không
cat
con mèo
mèo
nor
neither...nor
không...mà cũng không
dog
con chó
chó
.
Con vật không phải là mèo cũng không phải là chó.
Có 18 lời bình
I
tôi
neither
neither...nor
không...mà cũng không
cũng không
không
walk
đi bộ
đi
bước đi
nor
neither...nor
không...mà cũng không
run
chạy bộ
chạy
.
Tôi không đi bộ mà cũng không chạy.
Có 27 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
bị
neither
neither...nor
không...mà cũng không
cũng không
không
here
ở đây
đây
nor
neither...nor
không...mà cũng không
there
ở đó
đó
ở kia
.
Anh ấy không ở đây cũng không ở đó.
Có 32 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.