Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

necessarily

Bản dịch
nhất thiết
It
swims
bơi
like
như
giống như
giống
a
một
fish
con cá
món cá
but
nhưng
it
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
bị
not
không
không phải là
necessarily
nhất thiết
a
một
fish
con cá
món cá
.
Nó bơi như một con cá nhưng nó không nhất thiết là một con cá.
Có 8 lời bình
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
đang
not
không phải là
không
necessarily
nhất thiết
personal
cá nhân
riêng
.
Nó không nhất thiết là cá nhân.
Có 2 lời bình
Not
không
không phải là
necessarily
nhất thiết
Không nhất thiết
Có 28 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.