Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

myself

Bản dịch
bản thân tôi
You
bạn
made
đã khiến (quá khứ)
đã làm (quá khứ)
me
tôi
hate
ghét
myself
bản thân tôi
.
Bạn đã khiến tôi căm ghét bản thân.
Có 2 lời bình
I
tôi
said
đã nói
yes
vâng
to
với
đối với
vào
myself
bản thân tôi
.
Tôi đã nói có với bản thân mình.
Có 5 lời bình
I
tôi
know
biết
quen
myself
bản thân tôi
.
Tôi biết bản thân mình.
Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.