Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

mountain

Bản dịch
núi, ngọn núi
I
saw
the
mountain
for
the
first
time
.
Tôi đã thấy ngọn núi lần đầu tiên.
Có 3 lời bình
I
saw
the
mountain
for
the
first
time
.
Tôi đã thấy ngọn núi lần đầu tiên.
Có 3 lời bình
The
mountain
is
big
.
Ngọn núi thì to.
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.