Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

more

Bản dịch
hơn, nhiều hơn
I
tôi
have
only
chỉ có
chỉ
duy nhất
one
một
mốt
người
more
nhiều hơn
hơn
question
câu hỏi
.
Tôi chỉ có một câu hỏi nữa.
Có 10 lời bình
Please
làm ơn
read
đọc
more
nhiều hơn
hơn
books
sách
những cuốn sách
những quyển sách
.
Làm ơn đọc nhiều sách hơn.
Có 5 lời bình
I
tôi
want
muốn
more
nhiều hơn
hơn
water
nước
.
Tôi muốn nhiều nước hơn.
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.