moments

Bản dịch
khoảnh khắc
The
(article)
moments
khoảnh khắc
of
của
the
(article)
year
năm
Những khoảnh khắc của năm
Có 19 lời bình
The
(untranslated)
moments
khoảnh khắc
Những khoảnh khắc
Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.