Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

million

Bản dịch
triệu
The
(article)
city
thành phố
has
a
một
population
dân số
dân cư
of
của
two
hai
đôi
million
triệu
people
người
những người
con người
.
Thành phố có dân số là hai triệu người.
Có 2 lời bình
I
tôi
have
a
một
million
triệu
friends
bạn bè
bạn
những người bạn
.
Tôi có một triệu bạn bè.
Có 18 lời bình
Three
ba
million
triệu
Ba triệu
Có 12 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.