milk

Bản dịch
sữa
We
chúng tôi
drink
uống
milk
sữa
.
Chúng tôi uống sữa.
Có 21 lời bình
She
cô ấy
cô ta
drinks
uống
milk
sữa
.
Cô ấy uống sữa.
Có 26 lời bình
I
tôi
drink
uống
milk
sữa
.
Tôi uống sữa.
Có 44 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.