methods

Bản dịch
những phương pháp, những cách thức
I
tôi
do
donot
không
đừng
(auxiliary verb)
làm
not
donot
không
đừng
không
không phải là
like
thích
giống như
giống
your
của bạn
methods
những phương pháp
những cách thức
.
Tôi không thích các phương pháp của bạn.
Có 1 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.