Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

messages

Bản dịch
tin nhắn (số nhiều)
You
bạn
have
five
năm
messages
tin nhắn (số nhiều)
.
Bạn có năm tin nhắn.
Có 2 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.