Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

message

Bản dịch

tin nhắn, lời nhắn, thông điệp

Is
there
a
message
for
me
?

Có một tin nhắn cho tôi phải không?

Có 4 lời bình

I
have
a
message
for
you
.

Tôi có một tin nhắn cho bạn.

Có 3 lời bình

Is
there
a
message
for
me
?

Có một tin nhắn cho tôi phải không?

Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.