men

Bản dịch
những người đàn ông
Men
những người đàn ông
and
với
women
những người phụ nữ
phụ nữ
Những người đàn ông và những người phụ nữ
Có 76 lời bình
The
(article)
men
những người đàn ông
drink
uống
water
nước
.
Những người đàn ông uống nước.
Có 6 lời bình
men
những người đàn ông
những người đàn ông
Có 44 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.