Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

memory

Bản dịch
ký ức, trí nhớ
You
bạn
have
a
một
good
goodmemory
trí nhớ tốt
kỉ niệm đẹp
tốt
đẹp
hay
memory
goodmemory
trí nhớ tốt
kỉ niệm đẹp
trí nhớ
ký ức
.
Bạn có một trí nhớ tốt .
Có 13 lời bình
You
bạn
have
a
một
good
goodmemory
trí nhớ tốt
kỉ niệm đẹp
tốt
đẹp
hay
memory
goodmemory
trí nhớ tốt
kỉ niệm đẹp
trí nhớ
ký ức
.
Bạn có một trí nhớ tốt .
Có 13 lời bình
We
chúng tôi
have
many
nhiều
memories
những kỉ niệm
together
cùng nhau
với nhau
đều
.
Chúng tôi có nhiều kỉ niệm với nhau.
Có 13 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.