Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

measure

Bản dịch
đo
The
(article)
measure
đo
Sự đo lường
Có 2 lời bình
Today
hôm nay
the
(article)
new
mới
national
quốc gia
measures
những hệ thống đo lường
những đơn vị đo lường
are
thì
in
trong
vào
the
(article)
newspaper
báo
tờ báo
.
Hôm nay những hệ thống đo lường quốc gia mới thì ở trên báo.
Có 1 lời bình
All
tất cả
mọi
đều
three
ba
measures
những hệ thống đo lường
những đơn vị đo lường
Cả ba hệ thống đo lường
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.