Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

mayor

Bản dịch
thị trưởng
The
mayor
eats
with
the
judge
in
our
restaurant
.
Người thị trưởng ăn với người thẩm phán trong nhà hàng của chúng tôi.
Có 1 lời bình
The
mayor
eats
with
the
judge
in
our
restaurant
.
Người thị trưởng ăn với người thẩm phán trong nhà hàng của chúng tôi.
Có 1 lời bình
A
mayor
has
a
horse
and
a
bear
.
Một người thị trưởng có một con ngựa và một con gấu.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.