market

Bản dịch
chợ, thị trường
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
đang
not
không phải là
không
an
một
An (proper name)
important
quan trọng
market
thị trường
chợ
.
Nó không phải là một thị trường quan trọng.
Có 4 lời bình
Where
ở đâu
đâu
nơi mà (conjunction)
is
bị
the
(article)
market
marketplace
nơi họp chợ
thương trường
chợ
thị trường
place
marketplace
nơi họp chợ
thương trường
nơi
chỗ
vị trí
?
Nơi họp chợ ở đâu?
Có 24 lời bình
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
đang
not
không phải là
không
an
một
An (proper name)
important
quan trọng
market
thị trường
chợ
.
Nó không phải là một thị trường quan trọng.
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.