Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

map

Bản dịch
bản đồ
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
have
a
một
map
bản đồ
of
của
the
(article)
city
thành phố
?
Bạn có một tấm bản đồ của thành phố không?
Có 7 lời bình
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
đang
the
(article)
map
bản đồ
of
của
our
của chúng tôi
prison
nhà tù
.
Nó là tấm bản đồ của nhà tù của chúng ta.
Có 2 lời bình
We
chúng tôi
see
thấy
trông thấy
xem
the
(article)
map
bản đồ
.
Chúng tôi nhìn thấy bản đồ.
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.