magazines

Bản dịch
tạp chí (số nhiều)
I
tôi
need
cần
cần phải
magazines
tạp chí (số nhiều)
in
bằng
trong
vào
English
tiếng Anh
người Anh
.
Tôi cần những cuốn tạp chí bằng tiếng Anh.
Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.