Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

magazine

Bản dịch
tạp chí
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
always
luôn luôn
luôn
reads
đọc
a
một
magazine
tạp chí
.
Anh ấy luôn đọc một quyển tạp chí.
Có 6 lời bình
I
tôi
read
đọc
a
một
magazine
tạp chí
.
Tôi đọc một tờ tạp chí.
Có 3 lời bình
A
một
magazine
tạp chí
Một cuốn tạp chí
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.