Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

load

Bản dịch
gánh nặng, hàng hóa, vật nặng
We
do
not
pay
for
that
load
of
chairs
.
Chúng tôi không thanh toán cho số ghế đó.
Có 7 lời bình
We
do
not
pay
for
that
load
of
chairs
.
Chúng tôi không thanh toán cho số ghế đó.
Có 7 lời bình
They
deliver
the
load
to
the
office
.
Họ giao hàng hóa đến văn phòng .
Có 19 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.