Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

living

Bản dịch
sống, sinh động
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
đang
a
một
living
sống
sinh động
chicken
con gà
Nó là một con gà còn sống
Có 10 lời bình
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
đang
a
một
living
sống
sinh động
turtle
con rùa
rùa
Nó là một con rùa sống
Có 38 lời bình
A
một
living
sống
sinh động
animal
con vật
động vật
con thú
Một con vật sống
Có 36 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.