Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

little

Bản dịch
ít, nhỏ
The
thewoman
người phụ nữ
(article)
woman
thewoman
người phụ nữ
người phụ nữ
has
a
alittlebitof
một ít
một chút
một
little
alittlebitof
một ít
một chút
ít
nhỏ
bit
alittlebitof
một ít
of
alittlebitof
một ít
của
fruit
hoa quả
thành quả
trái cây
.
Người phụ nữ có một ít hoa quả.
Có 6 lời bình
We
chúng tôi
know
biết
quen
little
ít
nhỏ
about
về
khoảng
him
anh ấy
.
Chúng tôi ít biết về anh ấy .
Có 29 lời bình
The
theman
người đàn ông
(article)
man
theman
người đàn ông
người đàn ông
đàn ông
has
a
alittlebitof
một ít
một chút
một
little
alittlebitof
một ít
một chút
ít
nhỏ
bit
alittlebitof
một ít
of
alittlebitof
một ít
của
rice
cơm
gạo
.
Người đàn ông có một ít cơm.
Có 36 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.