Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

line

Bản dịch
đường, hàng, tuyến
We
chúng tôi
are
đang
thì
waiting
đang đợi
đang chờ
in
trong
vào
line
hàng
đường
tuyến
.
Chúng tôi đang chờ đợi theo hàng.
Có 2 lời bình
A
một
line
đường
tuyến
hàng
cuts
cắt ngang
chia cắt
the
(article)
city
thành phố
.
Một đường cắt ngang thành phố.
Có 1 lời bình
The
(article)
line
đường
hàng
tuyến
Đường thẳng
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.