Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

limit

Bản dịch
giới hạn
The
(article)
universe
vũ trụ
has
no
không
đừng
limit
giới hạn
.
Vũ trụ không có giới hạn.
Có 3 lời bình
Our
của chúng tôi
love
tình yêu
yêu
has
no
không
đừng
limits
giới hạn (số nhiều)
.
Tình yêu của chúng tôi không có giới hạn.
Có 14 lời bình
The
(article)
universe
vũ trụ
has
no
không
đừng
limit
giới hạn
.
Vũ trụ không có giới hạn.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.