Tiếng Anh

likes

Tiếng Việt
thích

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
likesVí dụShe has a cat, it likes fruit.Bản dịchCô ấy có một con mèo , nó thích trái cây.
likeVí dụWe like vegetarian food.Bản dịchChúng tôi thích thực phẩm chay.
likedVí dụThey liked each other right away.Bản dịchHọ đã thích nhau ngay lập tức.
likeVí dụWhy did they not like the hotel?Bản dịchVì sao họ đã không thích khách sạn ?
likeVí dụHe is a man like you.Bản dịchAnh ấy là một người đàn ông giống như bạn.

chia động từ like

PersonPresentPast
Ilikeliked
he/she/itlikesliked
you/we/theylikeliked
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.